Ажиллагсдын гэнэтийн ослын даатгал

2015-10-22, Пүрэв гариг

Бүх төрлийн гэнэтийн осол, гэмтлийн улмаас даатгуулагчийн амь нас, эрүүл мэндэд учирах хохирол, түүнээс үүдэн хөдөлмөрийн чадвар бүрэн болон хагас мөн түр алдалт