Ачаа тээврийн даатгал

2013-11-19, Мягмар гариг

Гадаад ачаа тээврийн даатгал

Даатгалын зүйл:
 • Даатгуулагчийн экспортлож/импортлож буй ачаа бараа
 • Даатгуулагчийн урьдчилан төлсөн тээврийн зардал
 • Даатгагдсан барааг даатгалын тохиолдол бий болоход авран хамгаалах зардал
Даатгалын эрсдэл:

Ачаа тээврийн даатгалыг олон улсын худалдааны танхимаас боловсруулсан А, В, С үндсэн нөхцөлүүдээс сонгон хийнэ.

 • A нөхцөл- Бүх төрлийн байгалийн эрсдэл болон гэнэтийн аюул осол
 • B нөхцөл -Үүнд дараахь эрсдлүүд хамаарна.
  • Гал түймэр, дэлбэрэлт
  • Газар хөдлөлт, галт уулын дэлбэрэлт түүний нөлөө
  • Тээврийн хэрэгсэл хоорондоо эсвэл үл хөдлөх биет хөвөгч биетийг мөргөх, гүүрийн нуралт
  • Хөлөг онгоц усанд живэх, шидэгдэх, сураггүй алга болох, сүйрэх
  • Хөлөг онгоц болон чингэлэг, галт тэрэг агуулахад ус нэвтрэх, порт усанд автах
  • Аюул учирсан үед ачааг портоос шилжүүлэх явцад гарах хохирол
 • C нөхцөл -Үүнд дараахь эрсдлүүд хамаарна.
  • Гал түймэр, дэлбэрэлт
  • Тээврийн хэрэгсэл хоорондоо эсвэл үл хөдлөх биет хөвөгч биетийг мөргөх, гүүрийн нуралт
  • Хөлөг онгоц усанд живэх, шидэгдэх, сураггүй алга болох, сүйрэх
  • Аюул учирсан үед ачааг портоос шилжүүлэх явцад гарах хохирол
Даатгалын үнэлгээ, хураамж, хамрах хүрээ:
 • А нөхцөлөөр даатгах тохиолдолд даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо хүлээгдэж буй ашгийн хэмжээ, учрах хохирлыг багасгах зорилгоор авах арга хэмжээнд зарцуулах зардал зэргийг тооцон баримтанд заасан барааны үнэ, тээврийн зардлын нийлбэр дүнг 10%-аар нэмэгдүүлэн тооцно.
 • В, С нөхцөлийн хувьд даатгалын үнэлгээг баримтанд заасан барааны үнэ, тээврийн зардлын нийлбэр дүнгээр тооцно.
 • Даатгалын хураамжийг хамрах хүрээ, даатгалын зүйл, тээвэрлэгдэх тээврийн хэрэгсэл зэргээс хамааруулан тооцно.
 • Хулгай, хорлон сүйтгэх түүнтэй төстэй үйлдэлд нэмэлт хураамж төлнө.
Даатгалын нөхөн төлбөр:

Ачаа бараа бүрэн сүйрсэн тохиолдолд даатгалын үнэлгээний хэмжээгээр, зарим хэсэг нь эвдэрч гэмтсэн тохиолдолд гарсан хохирлын хэмжээгээр тус тус тооцож хохирлыг нөхөн төлнө.

Дотоод ачаа тээврийн даатгал

Даатгалын зүйл:
 • Даатгуулагчийн Монгол улсын нутаг дэвсгэрт тээвэрлэж буй ачаа бараа
 • Даатгуулагчийн урьдчилан төлсөн тээврийн зардал
 • Даатгагдсан барааг даатгалын тохиолдол бий болоход авран хамгаалах зардал
Даатгалын эрсдэл:

Даатгагч нь даатгалын зүйлийг дараах үндсэн эрсдлүүдээс даатгах бөгөөд доорхи эрсдлүүд учирсныг даатгалын тохиолдол гэж үзнэ.

 • Бүх төрлийн байгалийн эрсдэл болон гэнэтийн аюул осол

Даатгагч нь даатгалын зүйлийг дараах нэмэлт эрсдлүүдээс даатгаж нэмэлт хураамж төлөх бөгөөд доорхи эрсдлүүд учирсныг даатгалын тохиолдол гэж үзнэ.

 • Газар хөдлөлт
 • Хулгай, дээрмийн эрсдэл
Даатгалын үнэлгээ, хураамж, хамрах хүрээ:
 • Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо учрах хохирлыг багасгах зорилгоор авах арга хэмжээнд зарцуулах зардлыг тооцон баримтанд заасан барааны үнэ, тээврийн зардлын нийлбэр дүнг 10%-аар нэмэгдүүлэн тооцож болно.
 • Даатгалын хураамжийг хамрах хүрээ, даатгалын зүйл, тээвэрлэгдэх тээврийн хэрэгсэл зэргээс хамааруулан тооцно.
Даатгалын нөхөн төлбөр:

Ачаа бараа бүрэн сүйрсэн тохиолдолд даатгалын үнэлгээний хэмжээгээр, зарим хэсэг нь эвдэрч гэмтсэн тохиолдолд гарсан хохирлын хэмжээгээр тус тус тооцож хохирлыг нөхөн төлнө.