Банкны бүрэн баталгааны даатгал

2015-10-23, Баасан гариг

Банкны ажилтан, банкны хэд хэдэн ажилтан, бусадтай хамтарч хувьдаа ашиг олох зорилгоор залилан мэхлэх шударга бус үйлдэл гаргах Банкны байрнаас мөнгө болон үнэт цаас хулгай;

Зөөн тээвэрлэлтийн үед мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгөнд учрах хохирол;

Хуурамч чекнээс үүсэх хохирол;

Банкны хэвийн үйл ажиллагааны явцад илрэн гарч ирсэн үнэт цаас болон түүнтэй адилтгах баримт бичгээс үүсэх хохирол;

Хуурамч мөнгөн тэмдэгт гүйлгээнд орсноос болж учрах хохирол;

Банкны барилга байшинд болон тавилга хэрэгсэлд хулгайн, сүрдүүлэх үйл ажиллагааны, гуравдагч этгээдийн хорлон сүйтгэх үйл ажиллагааны улмаас учирах хохиро;

АТМ машинтай холбоотойгоор үүсэх хохирол;