Бүх төрлийн мэргэжлийн хариуцлагын даатгал

2013-12-12, Пүрэв гариг

Даатгалын зүйл:
Даатгуулагчийн бусдын эд хөрөнгө, амь нас, эрүүл мэндийн өмнө хүлээх хуулийн хариуцлага

Даатгалын эрсдэл:
Даатгуулагч ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа санамсаргүй мэргэжлийн алдаа гаргаж  бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол учруулсанаас үүсэх хариуцлага

Даатгалын үнэлгээ, хураамж:
Даатгалын үнэлгээг талууд харилцан тохиролцож тогтооно..

Даатгалын нөхөн төлбөр:
Даатгалын эрсдэлийн улмаас бусдын амь нас эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд хохирол учруулснаас хуулийн хариуцлага хүлээж байгаа нь шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон эсвэл Даатгагч хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд  хохирлыг мэргэжлийн үнэлгээний байгууллагын дүгнэлт, батлагдсан зардлыг үндэслэн нөхөн төлнө.