Гүйцэтгэх захирлын мэндчилгээ

Эрхэм харилцагчид аа,

2016 он хэдийгээр сонгууль болон эдийн засгийн орчинтой холбоотой сорилтын жил байсан ч Тэнгэр Даатгал компанийн хувьд амжилтын жил байлаа. Компани нь 1.5 тэрбум төгрөг буюу өмнөх оны мөн үеэс 4 дахин их ашигтай ажилласан бөгөөд нийт хөрөнгөө 22%-аар өсгөж, 24.7%.-ийн өгөөжтэй ажиллаж чадлаа. Энэхүү амжилтын гол үндэс нь андеррайтингийн бодлогоо сайжруулж, нөхөн төлбөрийн зохистой бодлого гаргаж, үйл ажиллагааны зардлаа хэмнэсэн явдал байлаа. 2016 онд даатгалын нийт хураамж 9.0 тэрбумд хүрч өмнөх оны мөн үеэс 4.0%-аар өссөн үзүүлэлттэй гарлаа. 2016 онд даатгалын хураамжийн харьцаанд дараах өөрчлөлтүүд орсон. Үүнд: Банк зээлийн үйл ажиллагаагаа хязгаарласны улмаас зуучлагчаар дамжуулсан банкны даатгалын үйлчилгээний хураамж 12.2% аар буурсан бөгөөд харин төв албаны шууд борлуулалт 2015 онтой харьцуулахад 10.0%, салбарын шууд борлуулалт бараг 40%-аар тус тус өссөн байна.

2016 оны туршид байгууллагын мөнгөн урсгалтай шууд холбоотой хариуцлагын даатгалаас бусад бүх шугамын хувьд бүтээгдэхүүний нийт хураамж дунджаар 10.2%-аар өссөн байна. Бүх төрлийн даатгалын алдагдал өмнөх оны мөн үеэс дунджаар 76 сая төгрөгөөр буурсан нь нөхөн төлбөрийн хэмжээг 16%-д хүргэж бууруулсан бөгөөд ингэснээр өмнөх онд 43.0% байсан алдагдалын харьцааг 37.2%-д хүргэж чадлаа. Эрсдэлийг үнэлж, хүлээн зөвшөөрөх эрсдэлийн хэмжээтэйгээ уялдуулан даатгалын хамгаалалтын үнэлгээг тогтоох чадамжаараа Тэнгэр Даатгал ХХК нь Монгол улсын даатгалын зах зээлд шилдэг Даатгагчаар танигдаад байна. Үүний үр дүнд бид Монгол улсын даатгалын зах зээлийн дунджаас дээгүүр цэвэр ашигтай ажиллаж чадлаа. Давхар даатгалын хамгаалалтын санхүүгийн найдвартай байдал, чанарыг оролцуулан даатгалын үйлчилгээгээ олон улсын стандартад нийцүүлснээр Тэнгэр Даатгал ХХК нь зах зээлийн хөгжилд өөрсдийн хувь нэмрээ орууллаа. Манай давхар даатгалын чадамж сүүлийн 2 жилийн туршид нэмэгдсэн бөгөөд 2015 онд 2 сая ам.доллар байсан бол 2016 оны эцэст 10 сая ам.доллар болж өссөн байна. Тэнгэр Даатгал нь андеррайтингийн чадвар болон онлайн даатгалын платформ зэрэг даатгалын салбарт хийсэн шинэчлэлээрээ бусад даатгалын компаниудын дунд стандарт тогтоосон.

Тэнгэр Даатгал нь Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны шинэ шаардлагын дагуу нягтлан бодох бүртгэлийн журмаа шинэчилж, үндсэн системийн хувилбараа сайжрууласнаараа анхдагч байж чадлаа. Салбаруудаас сар тутам дата авч дүн шинжилгээ хийх боломжтой болсон. Удирдлагын Мэдээллийн систем нь нөхөн төлбөрийн датаг шууд оруулж боловсруулах үйлдлийг дэмждэг боллоо. Бид банкаар дамжуулсан даатгалын сувгийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээг хялбаршуулсанаар ажилтны тоог нилээд бууруулж, үйл ажиллагааны эрсэдлийн удирдлага, дотоод тайлагналаа сайжруулж, бодит зардалаа хэмнэж чадсан.

Бүтээгдэхүүний үнэт чанар, танигдсан байдал, харилцагчийн сэтгэл ханамж, үйлчилгээний чанарын талаарх санал зэргээр даатгалын бүтээгдэхүүн тус бүрийн гүйцэтгэлд илүү гранулар буюу мөчлөгт дүн шинжилгээ хийх боломжтой болсон. Бид дүн шинжилгээ хийх шинэ боломждоо тулгуурлан чиг хандлагаа тодорхойлж эдгээр чиг хандлагуудыг ашиглан харилцагчиддаа илүү үнэ цэнэ авчирах боломжтой болсон.

Тэнгэр Даатгал нь Монгол улсын топ 100 компанийн нийт 61 байгууллагад даатгалын үйлчилгээ үзүүлж байна. Манай байгууллага 2016 оны 1-р улиралд даатгалын туршлагатай олон улсын мэргэжилтнийг урьж холбогдох бүх ажилтнууд болон эрх баригч байгууллагын албан тушаалтнуудыг хамруулсан андеррайтинг, актуарын нэг долоо хоногийн сургалтыг зохион байгууллаа. Мөн оны 5-р сард олон улсын топ санхүүгийн даатгалын брокер болох Виллис Товерс Ватсонтой / Willis Towers Watson /-той хамтран Санхүүгийн Даатгалын Форумыг Монгол улсад анх удаа амжилттай зохион байгууллаа. Бид Харилцагчийн үйлчилгээ, Нөхөн төлбөрийн шийдвэрлэлтэд өндөр ач холбогдогдол өгч, ялангуяа хурдан шуурхай үйлчилгээ буюу төлбөр тооцоог ажлын 3 хоногийн дотор гүйцэтгэж зах зээлдээ шилдэг нь байхыг зорьж ажиллаж байна. Тэнгэр Даатгалын хувьд нөхөн төлбөрийн зөвшөөрөл болон нөхөн төлбөрийн олголтын үйл ажиллагааны хяналт нь ил тод, шударга байх зарчимд тулгуурладаг. 2016 оны туршид компани нь хэд хэдэн олон улсын шагнал авсан билээ. Үүнээс дурьдвал: “International Finance” cэтгүүлээс Монгол улсын шилдэг даатгалын компани, “Global Banking & Finance Review”-ээс “Шилдэг Oнлайн Даатгал”-ын компаниар тус тус нэрлэгдлээ.


ОЙБЕК Н. ХАЛИЛОВ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ