Иргэдийн хариуцлагын даатгал

2013-12-12, Пүрэв гариг

Даатгалын зүйл:
Даатгуулагчийн үйл ажиллагааны улмаас гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгө, амь нас, эрүүл мэндэд учирсан хохирлын төлөө хүлээх хариуцлагаa

Даатгалын эрсдэл:

  • Гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэндэд учруулж болох хохирол
  • Гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгөд учруулж болох хохирол

Даатгалын үнэлгээ, хураамж:
Даатгалын үнэлгээг талууд харилцан тохиролцож тогтооно..

Даатгалын нөхөн төлбөр:
Даатгалын эрсдэлийн улмаас бусдын амь нас эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд хохирол учруулснаас хуулийн хариуцлага хүлээж байгаа нь шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон эсвэл Даатгагч хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд  хохирлыг мэргэжлийн үнэлгээний байгууллагын дүгнэлт, батлагдсан зардлыг үндэслэн нөхөн төлнө.