Чин шударгын баталгааны даатгал

2013-12-12, Пүрэв гариг

Даатгалын зүйл
Даатгуулагчийн гэрээнд заасан ажилчид аливаа үйлдэл хийх хууран мэхлэх, эсвэл шударга бус үйлдэлийн улмаас даатгуулагчид /байгууллагад/ учруулсан бодит хохирол (бэлэн мөнгөний алдагдал эсвэл даатгуулагчийн эд хөрөнгө, бараа материал);

Даатгалын эрсдэл

Ажиллагсдын хуурамч, шударга бус болон луйврын үйлдлүүд;

Даатгалын үнэлгээ

Ажилтан тус бүрээр даатгалын үнэлгээг тогтооно

Даатгалын хураамж

Ажиллагсдын ажлын онцлог, үйл ажилагааны чиглэл зэргээс хамааруулан уяа хатан тогтооно.

Д
аатгалын нөхөн төлбөр
Даатгуулагчийн ажилтнуудын зүгээс даатгалын хугацаанд аливаа хууран мэхлэх эсвэл ажиллагсадтай хамтран хулгай хийх гэх мэт шударга бус үйлдэлийн улмаас даатгуулагчид учирсан шүүхийн байгууллагаар нотлогдсон болон холбогдох хууль хяналтын байгууллагаас тогтоогдсон бодит хохиролыг нөхөн төлнө.