Чанарын бодлого


Тэнгэр Даатгал нь хэрэглэгчдийнхээ эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн даатгал болон холбогдох үйлчилгээг үзүүлэхээр зорьж байна. Энэ нь чанарын удирдлагын тогтолцоонд тусгагдсан ба дараах үндсэн зарчмуудыг авч үзнэ:

  • Харилцагч нь манай байгууллагын тэргүүн эгнээнд байх бөгөөд бид үргэлж харилцагчдынхаа шаардлагыг хангах, үргэлжлүүлэн чанартай үйлчилгээг хүргэх замаар тэдний хүлээлтээс илүү ихийг хийхийн тулд хичээх болно.
  • Бид байгууллагын баталгаатай болон тогтвортой байдлыг хууль эрх зүйн болон бусад холбогдох шаардлагуудыг хариуцлагатайгаар дагаж мөрдөн хангах болно.
  • Ажилтнууд ба байгууллагын мэдлэг нь бидний гол хүчин чадал бөгөөд ажилтнуудын ур чадвар болон байгууллагын зохион байгуулалтын чадавхийг дээшлүүлэхэд таатай орчинг бүрдүүлэх болно.
  • Байгууллагын өсөлт нь сонирхогч тал (үүнд: оролцогч тал, ажиллагсад, түншүүд болон үйлчлүүлэгч)-уудад олон дахин өсгөсөн давуу тал олгодог. Бид тасралтгүй сайжруулалтын механизм бий болгон бүх үйл явцыг хамарсан эрсдлийн удирдлагын хүрээнд тулгуурлан бий болгоно.

Тэнгэр Даатгалын удирдлага, ажиллагсад, түншүүд эдгээр зарчмуудыг дагаж мөрдөх үүргийг хүлээх бөгөөд хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг өсгөн, хууль эрх зүйн болон бусад шаардлагуудыг тохиролцсоны дагуу бүх үйлчилгээнд нэвтрүүлэн харуулах болно.

 

 

Тэнгэр даатгал ХХК,

Ж. Мөнхсайхан – Гүйцэтгэх захирал