АЖИЛЛАГСДЫН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ


Түгээмэл асуулт хариултууд

Авах боломжгүй. Зөвхөн гэнэтийн ослоос үүдэлтэй хөдөлмөрийн чадвар алдалтанд гэрээний дагуу нөхөн төлбөр олгоно.

Ажлын хоногоор тооцон нөхөн төлбөр олгоно.

Гэрээний нөхөн төлбөр олгох нөхцөлд зааснаар эмнэлэгийн листний дагуу хөдөлмөрийн чадвар түр алдалт өдрөөр эсвэл хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувиар нөхөн төлбөр олгоно.

  1. Даатгуулагчийн албан бичиг;
  2. Нөхөн төлбөрийн маягт;
  3. Осол болон хохирлын талаар холбогдох мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, тодорхойлолт, магадлагаа /цагдаа, гал команд, эмнэлэг, мөрдөн байцаах газар, цаг уурын хүрээлэн/;
  4. Эмнэлгийн байгууллагын магадлагаа, бичгээр гаргасан дүгнэлт, шүүх эмнэлэгийн дүгнэлт;
  5. Эмчилгээний карт, эмнэлгийн хуудас, өвчтөний түүх;

Болохгүй. Зөвхөн эмнэлэгийн листийн дагуу эсвэл хөдөлмөр магадлах коммисийн дагуу нөхөн төлбөр авах боломжтой.

Даатгуулагч өөрөө сонгодог гэхдээ 5,000,000 төгрөгөөс дээш үнэлгээг тогтоохыг зөвлөж байна.

Мэдээ мэдээлэл

Зөвлөмж