ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ДААТГАЛ


Түгээмэл асуулт хариултууд

Тоног төхөөрөмжийн зах зээлийн үнэлгээгээр тогтооно

Даатгалын эрсдэлээс үүдэн эвдэрч гэмтсэн тохиолдлд эд ангийг сэргээн засварлах өртгөөр нөхөн төлнө.

Үйлдвэрийн бус нэмэлт тоноглол, хэрэгслүүдийн гэмтэл хохирол учирсан тохирсон тохиолдолд нөхөн төлбөр олгохгүй

Тухайн гэрээнд заасан хугацааны дотор бүрдүүлж өгнө

Мэдээ мэдээлэл

Зөвлөмж