БАРАА МАТЕРИАЛЫН ДААТГАЛ


Түгээмэл асуулт хариултууд

Тухайн бараа материалын шинж чанараас хамааран хагас жил, улирал тутамд шинэчлэн хариуцсан даатгалын мэргэжилтэнд ирүүлэх.

Бараа материалын балансын үнэлгээгээр тогтооно.

Тийм. Гэхдээ даатгалын гэрээнд заасан төлбөрийн графийкийн дагуу хураамжийг заасан хугацаанд нь төлж байгаа тохиолдолд нөхөн төлбөрийг даатгалын үнэлгээ хүртэл даатгуулагчийн хариуцах хэсгийг хасч олгоно.

Үгүй. Бараа материалын ердийн элэгдэл, хэвийн хорогдол, ууршилт зэрэг тухайн хөрөнгийн өөрийнх нь шинж чанараас шалтгаалан гарсан болон агаар мандлын бохирдолт, шавьж хорхой, шимэгчдийн үзүүлэх нөлөөлөл, өөрийн дотоод эвдрэл зэрэг цагийн урсгалаар үйлчилгээ үзүүлдэг бусад хүчин зүйлүүдийн нөлөөллөөр үүссэн хохиролд нөхөн төлбөр олгохгүй  

Болно. Бараа материалыг зах зээлийн бодит үнээс доогуур даатгуулсан тохиолдолд Даатгуулагчийн мэдүүлсэн үнийг зах зээлийн бодит үнэд харьцуулж хохирлын дүнгээс хувь тэнцүүлэн олгоно

Мэдээ мэдээлэл

Зөвлөмж