AЧАА ТЭЭВРИЙН ДААТГАЛ


БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАЛААР:

Ачаа тээврийн даатгал нь тээврийн хэрэгсэл, галт тэрэг, нисэх болон усан онгоцоор өөрийн болон бусдын эзэмшлийн ачаа бараа, эд материалыг гэрээний үндсэн дээр тээвэрлэхэд учирч болох эрсдэлүүдээс үүссэн тээвэрлэгдэж буй ачаа барааны хохирлыг нөхөн төлөх зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

Түгээмэл асуулт хариултууд

Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо учрах хохирлыг багасгах зорилгоор авах арга хэмжээнд зарцуулах зардлыг тооцон баримтанд заасан барааны үнэ, тээврийн зардлын нийлбэр дүнг 10%-аар нэмэгдүүлэн тогтооно.

Жишээ нь: барааны үнэ + тээврийн зардал + (барааны үнэ + тээврийн зардал)*10% үнэлгээг тооцон гарна.

1 удаагийн тээвэрлэлт буюу тухайн ачааг тээвэрлэх хугацаагаар тогтооно.

Хамгаална.

Даатгагчид дуудлага өгч мэдэгдэх.

Мэдээ мэдээлэл

Зөвлөмж