AЧАА ТЭЭВРИЙН ДААТГАЛ


Түгээмэл асуулт хариултууд

Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо учрах хохирлыг багасгах зорилгоор авах арга хэмжээнд зарцуулах зардлыг тооцон баримтанд заасан барааны үнэ, тээврийн зардлын нийлбэр дүнг 10%-аар нэмэгдүүлэн тогтооно.

Жишээ нь: барааны үнэ + тээврийн зардал + (барааны үнэ + тээврийн зардал)*10% үнэлгээг тооцон гарна.

1 удаагийн тээвэрлэлт буюу тухайн ачааг тээвэрлэх хугацаагаар тогтооно.

Хамгаална.

Даатгагчид дуудлага өгч мэдэгдэх.

Мэдээ мэдээлэл

Зөвлөмж