Tenger_Logo_Line

Тээврийн хэрэгсэл, жолоочийн хариуцлагын даатгал

Даатгуулагч ТА дараах мэдээллийг бидэнд үнэн зөв, гаргацтай, дэлгэрэнгүй бичиж илгээнэ үү.

  Өргөдөл гаргагчийн овог, нэр:
  Автомашины улсын дугаар:
  Автомашины марк:
  Автомашин эзэмшигч:
  Утасны дугаар 1:
  Утасны дугаар 2: /яаралтай үед холбоо барих/
  Тохиолдол гарсан газрын байршил:
ХОХИРОГЧ ТАЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ:

/Та дараах мэдээллийг нэмэхээр бол нэмэлт маягт авна уу./

  Хохирогч талын овог, нэр:
  Автомашины улсын дугаар:
  Автомашины марк:
  Автомашин эзэмшигч:
  Утасны дугаар:
  Хаяг:
  Хөрөнгийн төрөл:
  Хаяг:
  Хөрөнгө эзэмшигч:
  Утасны дугаар:
  Хохирогчийн овог, нэр:
  Утасны дугаар:
  Хаяг:
  Утасны дугаар:
  Хаяг:
  Харъяалах эрх бүхий байгууллагын Хариуцсан ажилтаны нэр:
  Утасны дугаар:
  Та эрх бүхий байгууллагад хандаагүй бол яагаад? /тайлбар бичнэ үү/
  Данс эзэмшигчийн нэр:
  Банкны нэр:
  Дансны дугаар:
  Хүлээн авагч данс нь тээврийн хэрэгслийн машин өмчлөгчийн данс байхыг анхаарна уу.
  ТИЙМ бол: Хохирогч талын өргөдлийг хавсаргана.
  ҮГҮЙ бол: Хохирогч талын дансыг бичнэ.
  Данс эзэмшигчийн нэр:
  Банкны нэр:
  Дансны дугаар:
  Хүлээн авагч нь өөр хүний данс бол хэний данс болох даатгуулагчтай ямар холбоотой болохыг бичнэ үү:
  Хүлээлгэн өгсөн материалын жагсаалт Даатгуулагч
  1 Компанийн албан бичиг (компанийн нэр дээр гэрээтэй бол)
  2 Даатгалын гэрээт баталгаа
  3 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ (урд талын)
  4 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ (ард талын)
  5 Жолооны үнэмлэх (урд талын)
  6 Жолооны үнэмлэх (ард талын)
  7 ЗЦГ, Онцгой байдлын газрын гаргасан акт, тодорхойлолт /эх хувь/
  8 Үнэлгээний байгууллагын дүгнэлт, нэхэмжлэл, үнэлгээний ажлын хөлс төлсөн НӨАТ-ын баримт/
  9 Хохирогч талын тээврийн хэрэгсэл ББСБ эсвэл байгууллагын нэр дээр байдаг бол албан бичиг зээлийн гэрээ
  10 Осолд орсон автомашины фото зураг /урд талын/
  11 Осолд орсон автомашины фото зураг /ард талын/
  12 Эмнэлгийн магадлагаа шүүх эмнэлэгийн дүгнэлт/
  13 Эмнэлэг, эмчилгээний болон бусад зардлын баримтууд шаардлагатай бол бусад баримтууд
  Даатгуулагч:
  /Даатгуулагчын гарын үсэг/
  Хохирогч:
  /Хохирогчын гарын үсэг/
  Он, Сар, Өдөр:
  /Даатгуулагч/
  Он, Сар, Өдөр:
  /Хохирогч/
  Материал хүлээн авсан НТМ:
  Он, Сар, Өдөр:
  Цаг: