Tenger_Logo_Line

Зээлийн төлбөр тасалдлын даатгал

Даатгуулагч ТА дараах мэдээллийг бидэнд үнэн зөв, гаргацтай, дэлгэрэнгүй бичиж илгээнэ үү.

  Өргөдөл гаргагчийн овог, нэр:
  Хамтран зээлдэгч:
  Хаяг: хот/аймаг дүүрэг/сум хороолол/гудамж/хотхон хороо/баг байр/тоот
  Өргөдөл гаргагч нь даатгуулагчтай ямар хамааралтай болох:
  Утасны дугаар 1:
  Утасны дугаар 2: /яаралтай үед холбоо барих/
  Тохиолдол гарсан газрын байршил:
  Тохиолдол болсон он, сар, өдөр:
  Тохиолдол болсон цаг:
  /илүү хугацаа өнгөрсөн бол хугацаагаа бичнэ үү/
  Эмнэлгийн нэр:
  Эмчийн нэр:
  Эмнэлгийн хаяг:
  Утасны дугаар:
  Онош:
  Оношийн шифр:
  Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь:
  ТАМГА /Эмнэлгийн/
  Эмчийн тамга, гарын үсэг:
  Огноо /Он-Сар-Өдөр/:
  Дараах данс нь:
  Данс эзэмшигчийн нэр:
  Банкны нэр:
  Дансны дугаар:
  Хүлээн авагч нь өөр хүний данс бол хэний данс болох даатгуулагчтай ямар холбоотой болохыг бичнэ үү:
  Хүлээлгэн өгсөн материалын жагсаалт Даатгуулагч
  1 Даатгалын гэрээт баталгаа /эх хувь/ Харах      Татаж авах
  2 Даатгуулагчийн/Хамтран зээлдэгчийн Иргэний үнэмлэхний хуулбар Харах      Татаж авах
  3 Нас барсаны гэрчилгээ /хуулбар байж болно/ Харах      Татаж авах
  4 Шүүх болон Эмнэлгийн магадлагаа, дүгнэлт Харах      Татаж авах
  5 Бусад эрх бүхий байгууллагын дүгнэлт, тодорхойлолт Харах      Татаж авах
  6 Зээлийн гэрээний хуулбар Харах      Татаж авах
  7 Өргөдөл гаргагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар Харах      Татаж авах
  8 Бусад материал Харах      Татаж авах
  Даатгуулагч/төлөөлөгч:
  /Гарын үсэг/
  Он, Сар, Өдөр:
  /Даатгуулагч/
  Дуудлага өгсөн он, сар, өдөр:
  цаг:
  /Даатгуулагч/
  Дуудлага шилжүүлсэн хэлбэр:
  Материал хүлээн авсан ХҮМ:
  Он, Сар, Өдөр:
  Цаг: