Tenger_Logo_Line

Гэнэтийн ослын болон эрүүл мэндийн даатгал

Даатгуулагч ТА дараах мэдээллийг бидэнд үнэн зөв, гаргацтай, дэлгэрэнгүй бичиж илгээнэ үү.

  Өргөдөл гаргагчийн овог, нэр:
  Өргөдөл гаргагч нь Даатгуулагчаас өөр этгээд бол даатгуулагчтай ямар хамааралтай болох:
  Хаяг: хот/аймаг дүүрэг/сум хороолол/гудамж/хотхон хороо/баг байр/тоот
  Эрхэлж буй ажил:
  Утасны дугаар 1:
  Утасны дугаар 2: /яаралтай үед холбоо барих/
  Таны энэ удаагийн нэхэмжлэл нь:
Хөдөлмөрийн чадвар алдсан хугацаа:
-ээс
  Гэрчийн овог, нэр:
  Регистрийн дугаар:
  Хаяг:
  Утасны дугаар:
  Эмнэлгийн нэр:
  Эмчийн нэр:
  Эмнэлгийн хаяг:
  Утасны дугаар:
  Илэрсэн шинж тэмдэг, өвчтөний биеийн байдал:
  Хийгдсэн эмчилгээ:
  Онош:
  Оношийн шифр:
  Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь:
  ТАМГА /Эмнэлгийн/
  Эмчийн тамга, гарын үсэг:
  Огноо /Он-Сар-Өдөр/:
  Зардлын нэр: /эмчилгээ, шинжилгээг жагсаан бичнэ/
  Мөнгөн дүн:
  1
  Амбулаторийн үзлэг, шинжилгээ
  2
  3
  4
  Хэвтэн эмчлүүлсэн зардал
  5
  6
  Бусад
  7
  Нийт нэхэмжлэлийн хэмжээ:
  төгрөг
  Дараах данс нь:
  Данс эзэмшигчийн нэр:
  Банкны нэр:
  Дансны дугаар:
  Хүлээн авагч нь өөр хүний данс бол хэний данс болох даатгуулагчтай ямар холбоотой болохыг бичнэ үү:
  Хүлээлгэн өгсөн материалын жагсаалт Даатгуулагч
  1 Компанийн албан бичиг (компанийн нэр дээр гэрээтэй бол) Харах      Татаж авах
  2 Даатгалын Гэрээт баталгаа /гэрээ хувь хүнээр бол/ Харах      Татаж авах
  3 Иргэний үнэмлэхний хуулбар, ажлын газрын үнэмлэхний хуулбар Харах      Татаж авах
  4 Эмнэлгийн магадлагаа /эх хувь/ Харах      Татаж авах
  5 Эмнэлгийн хуудасны хуулбар /лист/ Харах      Татаж авах
  6 Хөдөлмөрийн чадвар алдсан тухай шийдвэр, дүгнэлт Харах      Татаж авах
  7 Эмчилгээний карт /хуулбар/ Харах      Татаж авах
  8 Эмчилгээ, шинжилгээний зардлын баримт /эх хувь/ Харах      Татаж авах
  9 Эм, тарианы зардлын баримт /эх хувь/ Харах      Татаж авах
  Даатгуулагч/төлөөлөгч:
  /Гарын үсэг/
  Он, Сар, Өдөр:
  /Даатгуулагч/
  Дуудлага өгсөн он, сар, өдөр:
  цаг:
  /Даатгуулагч/
  Дуудлага шилжүүлсэн хэлбэр:
  Материал хүлээн авсан ХҮМ:
  Он, Сар, Өдөр:
  Цаг: