Tenger_Logo_Line

Эд хөрөнгийн даатгал

Даатгуулагч ТА дараах мэдээллийг бидэнд үнэн зөв, гаргацтай, дэлгэрэнгүй бичиж илгээнэ үү.

  Өргөдөл гаргагчийн овог, нэр:
  Утасны дугаар 1:
  Утасны дугаар 2: /яаралтай үед холбоо барих/
  /бүх төрлийн хулгай, дээрэм, гээсэн, хаясан, гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлийн эрсдэлийн үед Цагдаагийн байгууллагад заавал мэдэгдэх үүрэгтэй./
  Харъяалах эрх бүхий байгууллагын Хариуцсан ажилтаны нэр:
  Утасны дугаар:
  Та эрх бүхий байгууллагад хандаагүй бол яагаад? /тайлбар бичнэ үү/
  Овог, нэр:
  Бусад мэдээлэл:
  Хаяг:
  Утасны дугаар:
  Дараах данс нь:
  Данс эзэмшигчийн нэр:
  Банкны нэр:
  Дансны дугаар:
  Хүлээн авагч нь өөр хүний данс бол хэний данс болох даатгуулагчтай ямар холбоотой болохыг бичнэ үү:
  Хүлээлгэн өгсөн материалын жагсаалт Даатгуулагч
  1 Компанийн албан бичиг (компанийн нэр дээр гэрээтэй бол) Харах      Татаж авах
  2 Даатгалын гэрээт баталгаа /эх хувь/ Харах      Татаж авах
  3 Иргэний үнэмлэхний хуулбар байрны гэрчилгээ Харах      Татаж авах
  4 Эрх бүхий байгууллагын акт, тодорхойлолт /эх хувиараа/ Харах      Татаж авах
  5 Орон сууцны контор, СӨХ бусад байгууллагын акт, тодорхойлолт Харах      Татаж авах
  6 Гэмтэж, эвдэрсэн эд хөрөнгийн фото зураг Харах      Татаж авах
  7 Буруутай талын иргэний үнэмлэх Харах      Татаж авах
  8 Хохирлын үнэлгээ /эх хувиараа/ Харах      Татаж авах
  9 Нэхэмжлэх/зардалын баримт /эх хувиараа/ Харах      Татаж авах
  Даатгуулагч/төлөөлөгч:
  /Гарын үсэг/
  Он, Сар, Өдөр:
  /Даатгуулагч/