Tenger_Logo_Line

Ачаа тээврийн даатгал

Даатгуулагч ТА дараах мэдээллийг бидэнд үнэн зөв, гаргацтай, дэлгэрэнгүй бичиж илгээнэ үү.

  Өргөдөл гаргагчийн овог, нэр:
  Байгууллагын нэр:
  Утасны дугаар 1:
  Утасны дугаар 2: /яаралтай үед холбоо барих/
  Цэвэр жин:
  Инвойсын үнэлгээ:
  Бохир жин:
  Тээврийн зардал: /яаралтай үед холбоо барих/
  Баглаа боодлын тоо ширхэг:
  Нэг удаагийн тээврийн үнэлгээ:
  Нэг удаагийн тээвэрлэлтийн маршрут:
  Тохиолдол гарсан газрын байршил:
  Тохиолдол болсон он, сар, өдөр:
  Тохиолдол болсон цаг:
  Бусад:
  Гэрчийн овог, нэр:
  Регистрийн дугаар:
  Хаяг:
  Утасны дугаар:
  /бүх төрлийн хулгай, дээрэм, гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлийн эрсдэлийн үед Цагдаагийн байгууллагад заавал мэдэгдэх үүрэгтэй./
  Харъяалах эрх бүхий байгууллагын Хариуцсан ажилтаны нэр:
  Утасны дугаар:
  Та эрх бүхий байгууллагад хандаагүй бол яагаад? /тайлбар бичнэ үү/
  Дараах данс нь:
  Данс эзэмшигчийн нэр:
  Банкны нэр:
  Дансны дугаар:
  Хүлээн авагч нь өөр хүний данс бол хэний данс болох даатгуулагчтай ямар холбоотой болохыг бичнэ үү:
  Хүлээлгэн өгсөн материалын жагсаалт Даатгуулагч
  1 Компанийн албан бичиг (компанийн нэр дээр бол) /эх хувь/ Харах      Татаж авах
  2 Даатгалын гэрээт баталгаа /эх хувь/ Харах      Татаж авах
  3 Тээврийн баримт /эх хувь/ Харах      Татаж авах
  4 Худалдааны баримт /эх хувь/ Харах      Татаж авах
  5 Баглаа боодлын тоо ширхэгийн баримт /эх хувь/ Харах      Татаж авах
  6 Эрх бүхий байгууллагын акт, тодорхойлолт /эх хувь/ Харах      Татаж авах
  7 Үнэлгээний байгууллагын дүгнэлт /эх хувь/ Харах      Татаж авах
  8 Фото зураг Харах      Татаж авах
  9 Бусад баримт /эх хувь/ Харах      Татаж авах
  Даатгуулагч/төлөөлөгч:
  /Гарын үсэг/
  Он, Сар, Өдөр:
  /Даатгуулагч/
  Дуудлага өгсөн он, сар, өдөр:
  цаг:
  /Даатгуулагч/
  Дуудлага шилжүүлсэн хэлбэр:
  Материал хүлээн авсан ХҮМ:
  Он, Сар, Өдөр:
  Цаг: