Tenger_Logo_Line

Тээврийн хэрэгсийн даатгал

Даатгуулагч ТА дараах мэдээллийг бидэнд үнэн зөв, гаргацтай, дэлгэрэнгүй бичиж илгээнэ үү.

  Өргөдөл гаргагчийн овог, нэр:
  Автомашины улсын дугаар:
  Автомашины марк:
  Автомашины зах зээлийн үнэ:
  төгрөг
  Утасны дугаар 1:
  Утасны дугаар 2: /яаралтай үед холбоо барих/
  Тохиолдол гарсан газрын байршил:
  Оролцогч талын овог, нэр:
  Автомашины улсын дугаар:
  Автомашины марк:
  Утасны дугаар:
  Хаяг:
  Харъяалах эрх бүхий байгууллагын Хариуцсан ажилтаны нэр:
  Утасны дугаар:
  Та эрх бүхий байгууллагад хандаагүй бол яагаад? /тайлбар бичнэ үү/
  Данс эзэмшигчийн нэр:
  Банкны нэр:
  Дансны дугаар:
  Нөхөн төлбөр хүлээн авах данс нь тээврийн хэрэгслийн өмчлөгчийн данс байхыг анхаарна уу.
  Хүлээлгэн өгсөн материалын жагсаалт Даатгуулагч
  1 Компанийн албан бичиг (компанийн нэр дээр гэрээтэй бол) /эх хувь/ Харах      Татаж авах
  2 Жолоочийн хариуцлага болон Тээврийн хэрэгслийн Даатгалын гэрээт баталгаа Харах      Татаж авах
  3 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ (урд талын) Харах      Татаж авах
  4 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ (ард талын) Харах      Татаж авах
  5 Жолооны үнэмлэх (урд талын) Харах      Татаж авах
  6 Жолооны үнэмлэх (ард талын) Харах      Татаж авах
  7 ЗЦГ, Онцгой байдлын газрын гаргасан акт, тодорхойлолт /эх хувь/ Харах      Татаж авах
  8 Үнэлгээний байгууллагын дүгнэлт, үнэлгээний ажлын хөлс төлбөн НӨАТ баримт, сэлбэг засварын нэхэмжлэх Харах      Татаж авах
  9 Банк бусын нэр дээр байдаг бол зээлийн гэрээ Харах      Татаж авах
  10 Осолд орсон автомашины фото зураг Харах      Татаж авах
  11 Буруутай талын иргэний үнэмлэх, бусад материал /баталгаажсан хуулбар/ Харах      Татаж авах
  12 Шаардлагатай үед бусад материал Харах      Татаж авах
  Даатгуулагч/төлөөлөгч:
  /Гарын үсэг/
  Он, Сар, Өдөр:
  /Даатгуулагч/