logo
Tenger_Logo_Line

Тээврийн хэрэгсийн даатгал

Даатгуулагч ТА дараах мэдээллийг бидэнд үнэн зөв, гаргацтай, дэлгэрэнгүй бичиж илгээнэ үү.

  Өргөдөл гаргагчийн овог, нэр:
  Автомашины улсын дугаар:
  Автомашины марк:
  Автомашины зах зээлийн үнэ:
  төгрөг
  Утасны дугаар 1:
  Утасны дугаар 2: /яаралтай үед холбоо барих/
  Тохиолдол гарсан газрын байршил:
  Оролцогч талын овог, нэр:
  Автомашины улсын дугаар:
  Автомашины марк:
  Утасны дугаар:
  Хаяг:
  Харъяалах эрх бүхий байгууллагын Хариуцсан ажилтаны нэр:
  Утасны дугаар:
  Та эрх бүхий байгууллагад хандаагүй бол яагаад? /тайлбар бичнэ үү/
  Данс эзэмшигчийн нэр:
  Банкны нэр:
  Дансны дугаар:
  Нөхөн төлбөр хүлээн авах данс нь тээврийн хэрэгслийн өмчлөгчийн данс байхыг анхаарна уу.
  Хүлээлгэн өгсөн материалын жагсаалт Даатгуулагч
  1 Компанийн албан бичиг (компанийн нэр дээр гэрээтэй бол) /эх хувь/
  2 Жолоочийн хариуцлага болон Тээврийн хэрэгслийн Даатгалын гэрээт баталгаа
  3 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ (урд талын)
  4 Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ (ард талын)
  5 Жолооны үнэмлэх (урд талын)
  6 Жолооны үнэмлэх (ард талын)
  7 ЗЦГ, Онцгой байдлын газрын гаргасан акт, тодорхойлолт /эх хувь/
  8 Үнэлгээний байгууллагын дүгнэлт, үнэлгээний ажлын хөлс төлбөн НӨАТ баримт, сэлбэг засварын нэхэмжлэх
  9 Банк бусын нэр дээр байдаг бол зээлийн гэрээ
  10 Осолд орсон автомашины фото зураг
  11 Буруутай талын иргэний үнэмлэх, бусад материал /баталгаажсан хуулбар/
  12 Шаардлагатай үед бусад материал
  Даатгуулагч/төлөөлөгч:
  /Гарын үсэг/
  Он, Сар, Өдөр:
  /Даатгуулагч/